ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ά ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Πρόγραμμα σπουδών Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Πρόγραμμα σπουδών

 

____________________________________________________________________
 
06     Πρόγραμμα Σπουδών
_____________________________________________________________________________________________
 6.1 Δομή και Περιεχόμενο
H έναρξη των μαθημάτων γίνεται τη Δευτέρα της δεύτερης πλήρους εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Η διδασκαλία κάθε εξαμήνου διαρκεί κατ’ ελάχιστον 12 εβδομάδες.
Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος διδάσκονται και εξετάζονται στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, ανάλογα με την προέλευση των διδασκόντων, είναι δυνατόν να γίνουν μαθήματα στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, ή Ιταλική γλώσσα.
Ορισμένα από τα μαθήματα επιλογής ενδέχεται να μην διδαχθούν σε κάποιο ακαδημαϊκό έτος. Για τη διδασκαλία ενός μαθήματος επιλογής οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δηλώνουν το συγκεκριμένο μάθημα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΔΕ ύστερα από πρόταση της ΣΕ.
Οι πιστωτικές μονάδες ορίζονται από το φόρτο εργασίας κάθε μαθήματος. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής για να εκπληρώσει με επιτυχία όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες για κάθε επιμέρους αυτοτελή εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συμμετοχή σε σεμινάρια, η ανεξάρτητη προσωπική μελέτη, η προετοιμασία των εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κτλ. Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 πμ. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος προκύπτει ως εξής: πολλαπλασιάζονται οι επιμέρους βαθμοί όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών, επιλογής, εργαστηρίου διεπιστημονικής συνεργασίας και διπλωματικής εργασίας) επί τον αριθμό των αντιστοίχων διδακτικών μονάδων. Το άθροισμα των παραπάνω γινομένων διαιρείται με το συνολικό αριθμό των δμ και το αποτέλεσμα στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό.
Το σύνολο του προγράμματος αντιστοιχεί σε 90 μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας από παρακολούθηση, μελέτη κτλ. 25-30 ωρών.
__________________________________________________________________________________________
6.2 Κατηγορίες και Kατάταξη Mαθημάτων
A' Kατεύθυνση:
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση
Αρχιτεκτονικών Μνημείων
Α     Το πρόγραμμα σπουδών της A' Kατεύθυνσης αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:
_______________________________________________________________________________________
Υποχρεωτικά μαθήματα                                                                    24 πμ
Υποχρεωτικό εργαστήριο διεπιστημονικής συνεργασίας                18 πμ
Μαθήματα επιλογής                                                                          18 πμ
Μεταπτυχιακή - διπλωματική εργασία                                             30 πμ
 
Σύνολο                                                                                              90 πμ
________________________________________________________________________________________
 
Β     Για την απόκτηση του MΔE ο MΦ θα πρέπει να παρακολουθήσει κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής που αντιστοιχούν σε 42 πμ και υποχρεωτικό εργαστήριο διεπιστημονικής συνεργασίας που αντιστοιχεί σε 18 πμ. Kατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του ο φοιτητής θα εκτελέσει την πρακτική του άσκηση, θα επεξεργαστεί τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία και θα παρακολουθήσει τα ειδικά σεμινάρια.
Η επιλογή των μαθημάτων κάθε ΜΦ θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις γνωστικές περιοχές που υπάρχουν σε κάθε κατεύθυνση και υπόκειται στην έγκριση της ΣΕ του Προγράμματος μετά από εισήγηση του υπευθύνου σπουδών της κατεύθυνσης.
Γ     Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Α' κατεύθυνσης διαρκεί 18 μήνες και είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, άσχετα από την προέλευσή τους. Όμως η ομαδοποίηση των μαθημάτων σε γενικής και ειδικής κατεύθυνσης και η διάρθρωση του κάθε μαθήματος σε γενική θεωρία και άσκηση με θεωρητική υποστήριξη εμβάθυνσης, θα δώσει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα (ανάλογα με την προέλευσή του) να επιλέξει το δικό του πρόγραμμα που θα του δώσει την εξειδίκευση στη συντήρηση μνημείων σε σχέση με τον τίτλο των βασικών σπουδών του.
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία εξάμηνα:
______________________________________________________________________________________
 
Α΄ εξάμηνο
Πραγματεύεται γενικές θεωρίες και έννοιες, τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της συντήρησης, την ανάλυση των αρχιτεκτονικών μνημείων και κατασκευών και εισάγει στην πρακτική της συντήρησης. Παράλληλα εκπονούνται μικρές ασκήσεις, γίνονται επισκέψεις σε μνημεία και ειδικές διαλέξεις. Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα του εργαστηρίου.
Στο εργαστήριο ο μεταπτυχιακός φοιτητής, παράλληλα με τα θεωρητικά μαθήματα κατά τη διάρκεια και των δύο πρώτων εξαμήνων, μελετά ένα συγκεκριμένο θέμα σχετικό με την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Η επεξεργασία του θέματος γίνεται από μικρές ομάδες φοιτητών, διαφορετικών ειδικοτήτων, σε μία προσπάθεια διαμόρφωσης ενός διεπιστημονικού πνεύματος συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.
Τα μαθήματα του Α' εξαμήνου είναι:

 
 
κ.μ.
Τίτλος Μαθήματος
π.μ.
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
 
 
Υ01**
Θεωρία και Ιστορία της Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων και Έργων Τέχνης
2.5
 
Υ02**
Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης
2,0
 
Υ03**
Υλικά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία και Τεχνολογία Συντήρησης και Αποκατάστασης
2,5
 
Υ05
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Εξέλιξης Οικισμών και Πόλεων
2,0
 
Υ06α
Οικοδομική Τεχνολογία των Ιστορικών Κατασκευών
2,0
 
Υ06β
Ζητήματα Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων σε Παλαιά και Ιστορικά Κτίρια. Παθολογία και Επεμβάσεις Αποκατάστασης
2,0
 
Υ07
Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων, Ιστορικών Συνόλων και Έργων Τέχνης
2,0
 
Υ08
Ανάλυση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων
2,0
 
 
Σύνολο
17,0
 
Υποχρεωτικά Εργαστήρια
 
 
ΕΡΓ 1
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας (ΕΔΣ):
Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
 9,0
 
 
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων και Εργαστηρίου
26,0
 
Μαθήματα Επιλογής*
 
 
Ε02
Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης Λίθου
2,0
 
Ε03**
Μουσειακές Χρήσεις σε Ιστορικά Κτίρια και Τόπους
2,0
 
Ε11
Πυροπροστασία Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
2,0
 
Ε13
Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφοριακά Συστήματα και Φωτοερμηνεία, Τηλεπισκόπηση στη Μελέτη Μνημείων και Ιστορικών Κέντρων
2,0
 
Ε14
Φωτογραμμετρία, Τεχνολογία 3D σάρωσης και Συστήματα Πληροφοριών Χώρου στην Τεκμηρίωση του Μνημειακού Πλούτου
2,0
 
Ε15
Τοπογραφική Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
2,0
 
Ε17
Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ιστορικών Αστικών Περιοχών
2,0
 
*  Από τα Μαθήματα Επιλογής του Α΄ Εξαμήνου επιλέγονται συνολικά μαθήματα 4 πμ
** Συνδιδασκαλία με μαθήματα Β΄ Κατεύθυνσης
 

 
________________________________________________________________________________________
Β΄ εξάμηνο
Πραγματεύεται ειδικές θεωρίες, την πρακτική και την τεχνολογία της συντήρησης και αποκατάστασης, την προστασία του περιβάλλοντος και των ιστορικών κέντρων, την προβολή και αξιοποίηση των μνημείων και έργων τέχνης. Παράλληλα εκπονούνται ασκήσεις, γίνονται επισκέψεις σε εργοτάξια και ειδικές διαλέξεις. Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας που θα επεξεργαστούν στο Γ' εξάμηνο και να ολοκληρώσουν το θέμα του εργαστηρίου.
Τα μαθήματα του Β' εξαμήνου είναι:

 
κ.μ.
Τίτλος Μαθήματος
π.μ.
Υποχρεωτικά μαθήματα
 
Υ04
Δίκαιο, Νομοθεσία και Θεσμικά Προβλήματα Προστασίας Μνημείων και Έργων Τέχνης
2,0
Υ09
Στατική και Σεισμική Συμπεριφορά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία Φέροντος Οργανισμού
2,5
Υ10
Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων. Παθολογία Ιστορικών Κατασκευών που Οφείλεται στο Έδαφος και τις Θεμελιώσεις. Μέθοδοι και Τεχνικές Ενίσχυσης
2,5
 
Σύνολο
7,0
Υποχρεωτικά Εργαστήρια
 
 ΕΡΓ2
Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας: Αποκατάσταση, Αναστήλωση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
9,0
 
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων και Εργαστηρίου
16,0
Μαθήματα Επιλογής*
 
Ε01
Ξύλο και Ξύλινες Κατασκευές. Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης
2,0
Ε04
Τεχνικές Ανασκαφής
2,0
Ε05
Αξιοποίηση και Προβολή Μνημείων Πολιτισμού με τη Χρήση Πολυμέσων
2,0
Ε06
Τεχνολογία Κεραμικών Οικοδομικών Υλικών
2,0
Ε07
Επιστήμη και Τεχνολογία Κονιαμάτων με Βάση την Άσβεστο
2,0
Ε08
Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες Συντήρησης
2,0
Ε09
Προβλήματα Ένταξης Υδραυλικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε Μνημεία και Ιστορικά Κτίρια. Φωτισμός Μνημείων
2,0
Ε10
Ειδικά Θέματα Οικοδομικής των Ιστορικών Κατασκευών
2,0
Ε12
Προσδιορισμός και Διαχρονική Παρακολούθηση Παραμορφώσεων Ιστορικών Κατασκευών και του Περιβάλλοντα Χώρου τους
2,0
Ε16
Το Χρώμα στα Μνημεία Πολιτισμού και τη Σύγχρονη Τέχνη
2,0
Ε18
Ιστορικές Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Μνημείων
2,0
Ε19
Γεωτεχνικά και Γεωαρχαιολογικά Θέματα
2,0
Ε20
Μέθοδοι Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Ιστορικών Κατασκευών
2,0
Ε21
Μηχανική της Τοιχοποιίας
2,0
Ε22
Τεχνολογία Επεμβάσεων στο Φέροντα Οργανισμό Ιστορικών Κατασκευών και Διαστασιολόγησή τους
2,0
Ε23
Βιομηχανική Κληρονομιά
2,0
Ε24
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολεοδομική Επέμβαση και Προστασία Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2,0
Ε25
Η αρχιτεκτονική της ένταξης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής
2,0
* Από τα μαθήματα επιλογής του Β΄ εξαμήνου επιλέγονται συνολικά μαθήματα 14 πμ
 

 
Γ' εξάμηνο
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους και ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία, 30 πμ. Επίσης παρακολουθούν σεμινάρια και διαλέξεις. Η θεματολογία των σεμιναρίων και των διαλέξεων είναι σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος και μπορεί να εναλλάσσεται.
______________________________________________________________________________________
6.3            Aλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών
Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να τροποποιηθούν από την EΔE, μετά από εισήγηση της ΣE της κάθε κατεύθυνσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών που προβλέπονται στην ΥΑ.
H ΕΔΕ ανακοινώνει στις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων την πορεία του Προγράμματος κάθε κατεύθυνσης και το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου έτους. Παρατηρήσεις που διατυπώνουν τα παραπάνω όργανα διαβιβάζονται στη ΣΕ, η οποία εισηγείται σχετικώς προς την ΕΔΕ.