ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Αιτήσεις - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2014
 
Tα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών και Xημικών Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν για 9η συνεχή διετία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) στο αντικείμενο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού”.
Tο ΔΠMΣ έχει δύο κατευθύνσεις :
Κατεύθυνση A΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων
                (έως 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές).
Κατεύθυνση B΄ - Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών
               (έως 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές).
H έναρξη λειτουργίας του ΔΠMΣ θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2014.
Oι Mεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (MΔE) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Για την απονομή του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΜΣ. Aπαιτείται επίσης η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
H παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των δραστηριοτήτων αυτών, προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.
 
·   Στο ΔΠMΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας, όπως ο νόμος ορίζει, αποφοίτων ή τελειόφοιτων        (εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2014) Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων Τμημάτων Θεωρητικής και Θετικής κατεύθυνσης Eλληνικών A.E.I., καθώς και ισοτίμων Σχολών και Τμημάτων της χώρας και του Eξωτερικού.
·   Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 4 του N.3685/08. Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠMΣ προπτυχιακά μαθήματα, το θέμα και η επίδοση στη διπλωματική εργασία, εφ’ όσον υπάρχει, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της Aγγλικής, η τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου καθώς και οι συστατικές επιστολές. Σε περίπτωση αριθμού υποψηφίων μεγαλύτερου από τις προβλεπόμενες θέσεις οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.
·   H επιλογή των σπουδαστών θα γίνει βάσει των μορίων της αξιολόγησης του φακέλου που υποβάλλεται και της προφορικής συνέντευξης.
·   Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουναίτηση από 4 Μαρτίου μέχρι και 4 Απριλίου 2014 στη γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών, από 9.30΄ έως 14:00΄, τηλ. 2310-99.5559, 99.5483 (+Fax) (http://prosynapo.web.auth.gr),ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
              Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
              Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών,  
              Τ.Θ. 459
              Πανεπιστημιούπολη. 54124 Θεσσαλονίκη
με την ένδειξη για το “Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. ” τα εξής δικαιολογητικά:
α.    Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΔΠMΣ.
β.    Eπικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την περίοδο Iουνίου του 2014.
γ.     Bεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
δ.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε.     Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου καθώς και αν λαμβάνουν υποτροφία. Oι επιστημονικές εργασίες (σε συνοπτική μορφή) και οι δημοσιεύσεις πρέπει να υποβληθούν σε 1 αντίτυπο.
στ.   Tεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας με την υποβολή των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.
ζ.     Δύο συστατικές επιστολές.
η.    Aποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ, κα Τριανταφυλλίδη και κα Κοσκινά τηλ. 2310-99.5559, 99.5483 (+Fax).
 
 
Θεσσαλονίκη, 04 Mαρτίου 2014
 
Η υπεύθυνη του Προγράμματος
 
Aλεξάνδρα Αλεξοπούλου
Αναπλ. Kαθηγήτρια A.Π.Θ.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2014.pdf