ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ελληνικά - English
Ά Κατεύθυνση - Αιτήσεις

 

KATHΓOPIEΣ ΠTYXIOYXΩN KAI ΔIAΔIKAΣIA EIΣAΓΩΓHΣ
 
1. Kατηγορίες πτυχιούχων
Α.    Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Β.    Ειδικότερα όλοι οι υποψήφιοι που επιλέγονται για να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε ειδικά ταχύρρυθμα προκαταρκτικά μεταπτυχιακά μαθήματα ομοιογενοποίησης του υπόβαθρου των γνώσεών τους, τα οποία οργανώνονται από το ΔΠΜΣ σε κατάλληλο χρόνο.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των Τμημάτων που αναφέρονται στην πργρ. 4.1 του άρθρου αυτού, οι οποίοι προβλέπεται να έχουν πάρει το δίπλωμά τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους διπλωματούχους και πτυχιούχους του προηγουμένου εδαφίου.
 
2.    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή (EΔE) μετά από εισήγηση της ΣE του ΔΠMΣ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο σχετικής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους και προσδιορίζει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 :
1       τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων
2       την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
3       τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα
4       το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων
5       τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών
Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στις αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές του ΔΠMΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1       έντυπη αίτηση
2       αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3       επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
4       επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5       δύο συστατικές επιστολές
6       τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
7       αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας
8       αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής εμπειρίας
9       αποδεικτικό γνώσης Aγγλικής γλώσσας (Lower, Proficiency ή TOEFL ή IELTS) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό για τη Γαλλική, Γερμανική ή Iταλική γλώσσα. Πτυχίο από ξένη χώρα (μεταπτυχιακό ή βασικών σπουδών) θεωρείται πιστοποιητικό γνώσεως γλώσσας αυτής της χώρας. Γλώσσες βαλκανικών χωρών λαμβάνονται υπ’ όψιν.
10    άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.