ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Πρόγραμμα σπουδών Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Πρόγραμμα σπουδών

 

 

06   Πρόγραμμα Σπουδών

 

6.1 Δομή και περιεχόμενο

1.    Η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων Προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η λειτουργία του Προγράμματος να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας.

2.    Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του Α και Β εξαμήνου (60,0 πιστωτικές μονάδες), να παρακολουθήσει τα προσφερόμενα σεμινάρια και διαλέξεις και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του (30 πιστωτικές μονάδες).

3.     Το σύνολο του προγράμματος αντιστοιχεί σε 90 μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας από παρακολούθηση, μελέτη κλπ.  25-30 ωρών

Πρόγραμμα μαθημάτων.


Β΄ Κατεύθυνση:

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Β΄ Κατεύθυνσης διαρκεί 18 μήνες και είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές άσχετα από την προέλευση τους. Όμως: α) η δυνατότητα επιλογής του αντικειμένου της ατομικής πρακτικής άσκησης και β) η δυνατότητα επιλογής της επιστημονικής περιοχής για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, θα δώσει στον κάθε φοιτητή τη δυνατότητα – ανάλογα με την προέλευση του – να ειδικευτεί στη συντήρηση έργων τέχνης σε σχέση με τον τίτλο των προπτυχιακών σπουδών του.

Τα προσφερόμενα μαθήματα, το περιεχόμενό τους και η ακολουθούμενη μεθοδολογία επελέγησαν με βάση τη σχετική διεθνή πρακτική στην Επιστήμη της Συντήρησης.

Τα μαθήματα εντάσσονται σε ενότητες (modules) που αντιστοιχούν σε ορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων.


 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Το Α΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο ενότητες μαθημάτων τα οποία είναι μαθήματα υποδομής, δηλαδή Αρχές και Θεωρία Συντήρησης, Νομοθεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης (Μουσεία, Εκθέσεις) και Τοποθεσιών (Ιστορικά Κέντρα, Αρχαιολογικοί Χώροι), Ιστορία Τέχνης, και Γνώση των Υλικών των Έργων Τέχνης (φύση, ιδιότητες, παθολογία)

Τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου είναι:

κ.μ.

Τίτλος Μαθήματος

π.μ.

Α1.1

Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης.

2,5

Α1.2

Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο

2,0

Α1.3

Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης

2,0

Α1.4

Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης και Τοποθεσιών Μουσεία και Εκθέσεις

2,0

Α1.5

Τεχνικές Ανασκαφής,

2,0

Α2.2

Κονιάματα με Βάση την Άσβεστο

2,0

Α2.6

Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή.

2,0

Α2.10

Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών

2,0

Α2.12

Α2.1+Α2.11

Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα και Διαβρωτική Συμπεριφορά. Ατμοσφαιρική ρύπανση

4,0

Α2.13

Α2.3+Α2.9

Ανόργανες Χρωστικές. Οργανικές Χρωστικές και Λάκες.

Επιχρωματισμένα Υμένια.

3,5

Α2.14

Α2.4+Α2.5

Ύαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα. Λίθος

3,0

Α2.15

Α2.7+Α2.8

Ύφασμα. Ξύλο και Χαρτί.

3,0

 

Σύνολο

30
 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο Β’ εξάμηνο αναπτύσσονται οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης, Διάγνωσης των Υλικών και της Παθολογίας τους, καθώς και οι Μέθοδοι Συντήρησης και Πρόληψης της φθοράς των υλικών των έργων τέχνης.

Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους που θα επεξεργαστούν στο Γ’ εξάμηνο.

Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

κ.μ.

Τίτλος Μαθήματος

π.μ.

Β3.1

Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Μεθόδους (Μη και Μικρο-καταστρεπτικές).

Οπτική Μικροσκοπία. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία. Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων.

LASERS

5,0

Β3.2

Ακτίνες X:  Ραδιογραφία, Περίθλαση (XRD), Φασματοσκοπία (XRF), Πυρηνική Ενεργοποίηση, Χρονολόγηση.

4,0

Β3.3

Χρωματογραφία: Υγρή, Αέριος.

Φασματοσκοπία Μαζών. Συνδυασμένες Τεχνικές.

3,0

Β3.4

Φασματοσκοπίες: Υπερύθρου, Υπεριώδους (FTIR) και

Raman.

3,0

Β3.5

Ατομική Φασματοσκοπία. Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης.

3,0

Β3.6

Θερμομηχανική Ανάλυση. Θερμιδομετρικές Τεχνικές, Θερμική Γήρανση

2,0

Β3.7

Η συμβολή της επιστήμης του χρώματος στη μέτρηση και τεκμηρίωση του χρώματος των έργων ζωγραφικής και των εικονογραφημένων ιστορικών μνημείων

2,0

Β3.8

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διάγνωσης (Ορμύλια)

Ø   Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης  Βάσεις Δεδομένων

Ø   Χρωματογραφία

Ø   Χρωματομετρία

Ø   Ανακλαστογραφία

Ø   Μη καταστρεπτική ταυτοποίηση-πολυφασματικές λήψεις

6,0

Β4.1

Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης-Ι

Ø  -Επιστημονικές Αρχές Διαδικασιών Συντήρησης

Ø  -Καθαρισμός/Πρόσφηση-Συγκόλληση/Στερέωση/Μηχανική Συμπεριφορά/Επικάλυψη και Προστασία/Αισθητική Αποκατάσταση

Ø  -Περιπτωσιολογικές μελέτες

 

Β4.2

Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης -ΙΙ

Επισκέψεις σε Εργαστήρια Συντήρησης:

Ø   -Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Ø   -Αρχαιολογικό Μουσείο

Ø   -Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

 

B4.3

Προληπτική Συντήρηση

2,0

 

Σύνολο

30,0

 


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου οι φοιτητές:

α.   Παρακολουθούν τα προσφερόμενα σεμινάρια και διαλέξεις.

β.   Ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους.

κ.μ.

Τίτλος Μαθήματος

π.μ.

Δ.Ε.

Διπλωματική Εργασία

30,0

 

Σύνολο

30,0

 


 

 

___________________________________________________________________

6.2   Aλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών

Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών μπορούν να τροποποιηθούν από την EΔE, μετά από εισήγηση της ΣE της κάθε κατεύθυνσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών που προβλέπονται στην ΥΑ.

H ΕΔΕ ανακοινώνει στις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων την πορεία του Προγράμματος κάθε κατεύθυνσης και το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου έτους. Παρατηρήσεις που διατυπώνουν τα παραπάνω όργανα διαβιβάζονται στη ΣΕ, η οποία εισηγείται σχετικώς προς την ΕΔΕ.