ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
'Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Διδακτικό προσωπικό Ελληνικά - English
Β' Κατεύθυνση - Διδακτικό προσωπικό

 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής διδασκόντων
 
Οι διδάσκοντες του ΔΠMΣ επιλέγονται με βάση τη συνάφεια του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν σε συνδυασμό με την εμπειρία τους.
 
Eφ’ όσον ικανοποιούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια η επιλογή των διδασκόντων γίνεται κατά προτεραιότητα από τα μέλη ΔEΠ της Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό επιλέγονται από τη ΣE μέλη ΔEΠ από άλλα Τμήματα του AΠΘ, από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες από σχετικά ιδρύματα, οργανισμούς ή κρατικούς φορείς που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή MΔE ή έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.