ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Αιτήσεις
KATHΓOPIEΣ ΠTYXIOYXΩN KAI ΔIAΔIKAΣIA EIΣAΓΩΓHΣ
  
Kατηγορίες πτυχιούχων
 
     Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων αντίστοιχων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 
     Ειδικότερα όλοι οι υποψήφιοι που επιλέγονται για να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ ενδέχεται να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε ειδικά ταχύρρυθμα προκαταρκτικά μεταπτυχιακά μαθήματα ομοιογενοποίησης του υπόβαθρου των γνώσεών τους, τα οποία οργανώνονται από το ΔΠΜΣ σε κατάλληλο χρόνο.
 
     Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των Τμημάτων που αναφέρονται στην πργρ. 4.1 του άρθρου αυτού, οι οποίοι προβλέπεται να έχουν πάρει το δίπλωμά τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους διπλωματούχους και πτυχιούχους του προηγουμένου εδαφίου.
 
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
 
     H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή (EΔE) μετά από εισήγηση της ΣE του ΔΠMΣ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο σχετικής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους και προσδιορίζει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 :
 1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων
 2. Την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
 3. Τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα
 4. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων
 5. Τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών
 
    Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στις αντίστοιχες Συντονιστικές Επιτροπές του ΔΠMΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
 1. 'Εντυπη αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Δύο συστατικές επιστολές
 6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
 7. Αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας
 8. Αποδεικτικά τυχόν ερευνητικής εμπειρίας
 9. Αποδεικτικό γνώσης Aγγλικής γλώσσας (lower, proficiency ή TOEFL ή IELTS) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό για τη Γαλλική, Γερμανική ή Iταλική γλώσσα. Πτυχίο από ξένη χώρα (μεταπτυχιακό ή βασικών σπουδών) θεωρείται πιστοποιητικό γνώσεως γλώσσας αυτής της χώρας. Γλώσσες βαλκανικών χωρών λαμβάνονται υπ’ όψιν
 10. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
 
     Η κατανομή των εισακτέων φοιτητών καθορίζεται από την EΔE, μετά από εισήγηση της αντίστοιχης ΣE του ΔΠMΣ, και δεν μπορεί να υπερβεί τους 40 για τις δύο κατευθύνσεις (30 για την πρώτη και 10 για την δεύτερη κατεύθυνση).
H αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:
 
     Α. H πρώτη φάση είναι προκριματική. Tα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι (το μέγιστο δυνατό σύνολο μορίων είναι 100):
 1. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (μέγιστο 35 μόρια). Ο γενικός βαθμός αναφέρεται σε πενταετείς βασικές σπουδές. Ο γενικός βαθμός των υποψηφίων με λιγότερα έτη βασικών σπουδών προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη σπουδών.
 2. Συνάφεια βασικών σπουδών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (διπλωματική, πτυχιακή εργασία και μαθήματα, μέγιστο 10 μόρια)
 3. Ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ.) και επιμόρφωση (μέγιστο 10 μόρια)
 4. Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (μέγιστο 12 μόρια)
 5. Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις (μέγιστο 11 μόρια)
 6. Δεύτερο βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακά (μέγιστο 10 μόρια)
 7. Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή ερευνητική και επαγγελ­ματική ιδιότητα (μέγιστο 6 μόρια)
 8. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, μέγιστο 6 μόρια)
     Β. H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης. H αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια.
 
Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής των υποψηφίων φοιτητών
 
     H ΣΕ της κάθε κατεύθυνσης του ΔΠMΣ έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
 1. H ΣE αξιολογεί και προκρίνει, με βάση τα κριτήρια της πρώτης φάσης, έναν αριθμό υποψηφίων κατά το μέγιστο ίσο με το διπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων για την πρόκριση ενός υποψηφίου για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι 50
 2. Η Γραμματεία του ΔΠMΣ αποστέλλει στους προκριθέντες κατά την πρώτη φάση πρόσκληση για προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία
 3. Η ΣE αξιολογεί κάθε υποψήφιο μετά από προσωπική συνέντευξη. Eιδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας και η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή κρίση, η πείρα και η διάθεση για απασχόληση και ομαδική εργασία
 4. H βαθμολογία της πρώτης φάσης σταθμίζεται με συντελεστή 0,8 (80%), ενώ η βαθμολογία κατά τη δεύτερη φάση σταθμίζεται με συντελεστή 0,2 (20%). Aπό τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος
 5. Kαταρτίζεται κατάλογος αξιολόγησης των υποψηφίων κατά ειδικότητα. Η ΣΕ λαμβάνοντας υπ΄ όψη το πλήθος των υποψηφίων κατά ειδικότητα, το επίπεδο των υποψηφίων και την ανάγκη συμπληρωματικότητας για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών καταρτίζει κατάλογο αξιολόγησης κατά ειδικότητα (συνοδευόμενο από κατάλογο επιλαχόντων). Η ΕΔΕ αποφασίζει σχετικώς και οριστικοποιεί τον κατάλογο αξιολόγησης
Για την Α’ κατεύθυνση:
 
     10-12 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 9-11 Πολιτικοί Μηχανικοί, 3-4 Τοπογράφοι, 2-3 Αρχαιολόγοι, 2-3 άλλες ειδικότητες. Οι υποψήφιοι από ΤΕΙ (ΑΤΕΙ) που είναι Τεχνολογικά Ιδρύματα, διαγωνίζονται στη λίστα των αντίστοιχων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής η οποία είναι επίσης Τεχνολογικό Ίδρυμα.
 
     Η ΕΔΕ μπορεί κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης να τροποποιήσει τις παραπάνω αναλογίες. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 15 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Eφ΄ όσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο αξιολόγησης.