ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Διοίκηση

 

 

Αρμόδια Όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» είναι:

 

Ι. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (ΑΠΘ)· είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΔΠΜΣ και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με αυτό δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

 

ΙΙ. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)· συγκροτείται από πέντε μέλη, Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες από τα συμμετέχοντα Τμήματα, ήτοι Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, τα οποία εκλέγονται από τις αντίστοιχες ΓΣ για διετή θητεία. Στους ανωτέρω προστίθενται δύο (2) εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας ανά Ειδίκευσης σπουδών του ΔΠΜΣ, με θητεία ενός έτους. Ο/Η πρόεδρος της ΕΔΕ ορίζεται από το Τμήμα που παρέχει τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος, εν προκειμένω από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του ΑΠΘ.

Η ΕΔΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:

α) Καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών

β) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ

γ) Απονέμει τα μεταπτυχιακά διπλώματα

δ) Αναθέτει μαθήματα σε μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και σε επισκέπτες-καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες

ε) Εποπτεύει και συντονίζει τις αρμοδιότητες των Συντονιστικών Επιτροπών Ειδικεύσεων Α’ και Β’.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, σε περίπτωση που δεν είναι και Πρόεδρος ή μέλος της ΕΔΕ, συμμετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΙΙΙ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, ορίζονται από τις ΓΣ των οικείων Τμημάτων και επικυρώνονται από την ΕΔΕ.

Η ΣΕ, προεδρεύεται από τον Διευθυντή/τρια του ΔΠΜΣ, ο/η οποίος/α είναι και μέλος της ΣΕ. Επίσης προβλέπεται ένας συντονιστής/τρια, ο οποίος εκλέγεται από την αντίστοιχη ΣΕ μεταξύ των μελών της. Ο/Η Διευθυντής/τρια συνεργάζεται με τους συντονιστές/τριες των Ειδικεύσεων

Η ΣΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 31, παρ. 5 του Ν. 4485/2017, ιδίως δε:

α) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του ΔΠΜΣ

β) Επιβλέπει τις εξετάσεις – διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την εγγραφή υποψηφίων.

 

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών· αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.

 

V. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΔΠΜΣ· ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως του Τμήματος που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ, για διετή θητεία. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 του Ν.4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ (άρθρο 45, παρ. 1γ).

 

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ), αρμόδια για την εξωτερική
ακαδημαϊκή αξιολόγηση του ΔΠΜΣ
·αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ με 5ετή θητεία, καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές άλλων ΑΕΙ, που δεν διδάσκουν στο ΔΜΠΣ και σε όλα τα ΠΜΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και 1 μέλος μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια με θητεία ενός έτους  (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

 

Τα παραπάνω όργανα έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 4485/2017.

  • Διευθύντρια του ΔΠΜΣ είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μαρία Αρακαδάκη
  • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΔΠΜΣ είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Αντιγόνη Κόταλη