ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελληνικά - English
Διοίκηση

 

 
Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή  και τη Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με το Νόμο 3685/2008  άρθρο 2.
Η ΕΔΕ, που προβλέπεται από το Ν 3685/2008, άρθρο 2, εδάφιο β, συγκροτείται από μέλη των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) καθ' ενός εκ των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανι­κών, Χημικών Μηχανικών και Γενικού Τμήματος
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ ορίζεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.
Οι αρμοδιότητες της ΕΔΕ είναι αυτές της ΓΣΕΣ που ορίζει ο Ν 3685/2008, άρθρο 2, εδάφιο β.
Η ΣΕ, οριζόμενη σύμφωνα με το Ν 3685/2008, άρθρο 2 από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, συγκροτείται από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ και τις Επιτροπές των Κατευθύνσεων Α΄ και Β΄ ως εξής:
 
α.      Η Επιτροπή Κατεύθυνσης Α΄ απαρτίζεται από:
-    τον Υπεύθυνο της Κατεύθυνσης Α΄
-    ένα μέλος από καθένα των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Mηχανολόγων Μηχανικών. Καθένα από τα 4 αυτά μέλη ορίζεται από την ΕΔΕ μετά από εισήγηση της ΓΣΕΣ του αντίστοιχου Τμήματος
 
 
β.      Η Επιτροπή Κατεύθυνσης Β΄ απαρτίζεται από:
-    τον Υπεύθυνο της Κατεύθυνσης Β΄
-    ένα μέλος από καθένα των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Καθένα από τα 4 αυτά μέλη ορίζεται από την ΕΔΕ μετά από εισήγηση της ΓΣΕΣ του αντίστοιχου Τμήματος
-    στις συνεδριάσεις συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιολογίας και ένας του Τμήματος Χημείας
 
          Οι αρμοδιότητες της ΣΕ είναι:
-        η παρακολούθηση και ο συντονισμός λειτουργίας του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το Ν 3685/2008, άρθρο 2, εδάφιο γ
-        όποιες άλλες αρμοδιότητες της αναθέσει η ΕΔΕ.
          Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Κατευθύνσεων Α΄ και Β΄ είναι:
-        η παρακολούθηση και ο συντονισμός λειτουργίας των αντίστοιχων κατευθύν­σεων
          Η ΕΔΕ συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τις ευθύνες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο  Ν 3685/2008 άρθρου 2, εδαφίου β.
 
Τη Διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ.
·                Διευθύντρια του ΔΠΜΣ είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου.